ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας:

LifeExtensionIE Limited
Ground Floor
71 Lower Baggot Street
Dublin D02 P593
Ireland

Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γραφείο Εγγραφής Εταιρειών με τον αριθμό 623209.
Αριθμός φορολογικού μητρώου: 3547286DH