ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας:

LifeExtensionIE Limited
Ground Floor
8-9 Marino Mart
Fairview
Clontarf
Dublin D03 P590
Ireland

Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γραφείο Εγγραφής Εταιρειών με τον αριθμό 623209.
Αριθμός φορολογικού μητρώου: 3547286DH